Splošni pogoji najema opreme - MEDIC.si

Splošni pogoji pogodbe najema opreme

 1. člen
  Predmet splošnih pogoji

1.1. Ti splošni pogoji poslovanja predstavljajo pogoje poslovanja družbe MEDIC SISTEMI d.o.o., Jerebova 18, Novo mesto, (v nadaljevanju: Najemodajalec) opravljanja storitev najema multifunkcijskih in tiskalniških naprav (v nadaljevanju: oprema) naročniku storitve najema (v nadaljevanju: Najemnik).
1.2. V vseh razmerjih med najemodajalcem in najemnikom, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, se uporabljajo določbe zakona o obligacijskih razmerjih.

 1. člen
  Pravice in obveznosti najemodajalca

2.1. Najemodajalec se zavezuje, da bo z dobavo in montažo opreme pričel takoj po podpisu te pogodbe in jo zaključil najkasneje v 40 (štiridesetih) dneh, oziroma po dogovoru z najemnikom.
2.2. Pri koriščenju opreme je najemodajalec dolžan zagotoviti njegovo vzdrževanje, ki vključuje servisiranje, zagotavljanje rezervnih delov in popravila ter skrb za redno dobavo tonerjev.
2.3. Najemodajalec se zavezuje skrbeti za funkcionalno in tehnično brezhibnost predmeta najema.
2.4. Najemodajalec je dolžan v primeru okvare predmeta najema, ki zahteva daljše popravilo, zagotoviti nadomestno napravo z enakimi ali podobnimi lastnostmi najkasneje v roku 2 (dveh) delovnih dni od prejema pisnega obvestila najemnika.
2.5. Stranki soglašata, da v primeru iz točke 2.4. tega dne prodajalec ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, izgubljeni dobiček, poslovno izgubo in drugo škodo zaradi okvare naprave.
2.6. Najemnik se zavezuje, da bo pri opravljanju storitev ravnal v celoti v skladu z določili te pogodbe in po predpisih Republike Slovenije.

 1. člen
  Pravice in obveznosti najemnika

3.1. Najemnik krije stroške električne energije, na lastne stroške nabavlja papir za tiskanje, ostalo potrošno blago in sam skrbi za odpadke (odpadki posode za toner in odpadni toner).
3.2. Najemnik je dolžan zavarovati opremo najema pred nevarnostjo odtujitve in uničenja, vezan v korist najemodajalca.
3.3. Najemnik je dolžan na poziv najemodajalca predložiti dokazilo o zavarovanju opreme najema.
3.4. Najemnik odgovarja za škodo, ki nastane zaradi uporabe stvari v nasprotju s pogodbo in njenim namenom.
3.5. Najemnik ne sme spreminjati opreme najema ali oddajati opremo v podnajem.

3.6. Najemnik je dolžan najemodajalcu omogočiti dostop do opreme najema kadarkoli med delovnim časom.

3.7. Najemnik je dolžan nemudoma obvestiti najemodajalca o kakršni koli motnji, ki nastane med redno uporabo opreme najema. Najemodajalec se obvezuje, da najkasneje do konca naslednjega delovnega dne, od dneva prijave napake, v delovnem času napoti serviserja na pregled in popravilo, ter odpravi napako takoj, oziroma v najkrajšem možnem času.

 1. člen
  Izračun mesečne najemnine in odčitavanje števca

4.1. Najemnina za prvi in zadnji mesec iz pogodbe se obračuna od datuma montaže/demontaže zabeleženega na montažnem in demontažnem zapisniku po deležu 1/30 za dan, razen v primeru, ko se izvaja obračun le po dejanskih kopijah/izpisih/skenih za obračunski mesec.
4.2. Najemnik je dolžan odčitavati stanje števca opreme najema, zadnji dan v mesecu za tekoči mesec, preko spletnega portala https://popis.medic.si , razen če je naprava povezana z aplikacijo e-vzdrževanje, bo popis izveden avtomatično.
4.3. Če spletni portal iz kakršnegakoli razloga ni na voljo, je najemnik dolžan poročilo o statusu števcev poslati na e-naslov najemodajalca: servis@medic.si .

 1. člen
  Odpoved in prenehanje najemne pogodbe

5.1. Pogodba se lahko pred iztekom roka odpove le s soglasjem pogodbenih strank ali z enostransko odpovedjo zaradi neizpolnjevanja obveznosti v skladu s splošnimi pravili o odpovedi pogodbe.
5.2. V primeru predčasne odpovedi pogodbe na zahtevo najemnika ima najemodajalec pravico zaračunati najemniku preostanek mesečnih najemnin do izteka pogodbe.
5.3. Pogodbeni stranki soglašata, da se odpoved vroči pisno, priporočeno po pošti s povratnico, na naslov pogodbene stranke, naveden v pogodbi. Tako poslano pismo se šteje za pravilno dostavljeno. Za datum prejema odpovedi se šteje datum podpisa povratnice.
5.4. Najemodajalec lahko takoj enostransko odpove to pogodbo v naslednjih primerih:

 1. a) da najemnik kljub opozorilu uporablja predmet najema v nasprotju s pogodbo ali njenim namenom,
  b) da mu najemnik ne plača najemnine niti v 15 (petnajstih) dneh po pisnem opominu,
  c) da je najemnik dal opremo najema v podnajem,
  d) da najemodajalec glede na razpoložljive finančne izkaze ocenjuje, da najemnik nima namena poravnati svojih prihodnjih ali že zapadlih dolgov za uporabo opreme najemne pogodbe.
  5. Najemnik lahko odstopi od pogodbe v primeru, da najemodajalec ni ravnal v skladu z določili 3.7. člena teh splošnih pogojev.
  5.6. Ob prekinitvi pogodbe je najemnik dolžan predmet najema izročiti najemodajalcu v stanju, v kakršnem ga je prejel, z upoštevanjem sprememb redne uporabe opreme.
  5.7. Ob prekinitvi pogodbe je najemnik dolžan najemodajalcu omogočil odstranitev aplikacij in licenc povezanih s predmetom najema (deaktivacija licenc), ki vgradi najemodajalec med montažo celotnega predmeta najema.
 2. člen
  Varstvo osebnih podatkov

6.1 Podatke obdelujemo v skladu s 5. in 6. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2016 o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku teh informacij – Splošni odlok o varstvu podatkov (zakon o izvajanju Splošnega odloka o varstvu podatkov).
6.2. Podjetje MEDIC SISTEMI d.o.o. v skladu s 24., 25., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33. členom. i34. Uredba (EU) 2016/679 z izjavo o uporabi varnostnih ukrepov uporabo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zaščito poslovnih in osebnih podatkov ter za zaščito pravic respondentov v skladu z zahtevami Uredbe (EU) 2016/679 (GDPR). V primeru suma kršitve določb Uredbe (EU) 2016/679 ima vsaka stranka pravico do pritožbe pri nadzornem organu, kot tudi do vseh pravic, navedenih v Uredbi (EU) 2016/679. V primeru potrebe po najemu podizvajalca, MEDIC SISTEMI d.o.o. jamči, da podizvajalcev ne bo angažiral brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja.
6.3. Najemodajalec se ob demontaži naprave iz najema, ter ob izteku ali prekinitvi najemne pogodbe zavezuje, da bo izvedel varen izbris uporabniških podatkov iz vseh medijev za shranjevanje podatkov.

 1. člen
  Veljavnosti podatkov

7.1. Pogodbeni stranki soglašata, da so tehnične rešitve, komercialni pogoji in drugi podatki iz najemne pogodbe in pogodbenega razmerja poslovna skrivnost in da glede vsebine osebe, ki niso neposredno udeležene v pogodbenem razmerju, s pogodbo ne bodo seznanjene.
7.2. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta storili vse, da njuni zaposleni ne bodo razkrili ali razširjali zaupnih podatkov.
7.3. Splošni pogoji so veljavni in v uporabi z dnem 9.5 2018.
7.4. Najemodajalec si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev.
Spremembe bodo objavljene na spletni strani najemodajalca (www.medic.si) in bodo veljale za vse nove najemnike z datumom objave.